Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Kế toán mong muốn nếu quá 5 ngày dữ liệu chưa được sao lưu thì phần mềm không bắt buộc phải sao lưu khi tắt chương trình để tránh mất thời gian và không tốn dung lượng lưu trữ các lile sao lưu

Kế toán mong muốn nếu quá 5 ngày dữ liệu chưa được sao lưu thì phần mềm không bắt buộc phải sao lưu khi tắt chương trình để tránh mất thời gian và không tốn dung lượng lưu trữ các lile sao lưu


1. Mục đích
Giúp kế toán có thể sao lưu khi có nhu cầu, tránh mất thời gian và dung lượng lưu trữ tệp sao lưu khi chưa có nhu cầu cần sao lưu dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R44, đối với dữ liệu đã 5 ngày chưa thực hiện sao lưu, khi tắt phần mềm chương trình sẽ cảnh báo, kế toán phải đồng ý sao lưu thì mới tắt được phần mềm. Dẫn đến mất nhiều thời gian và tốn dung lượng lưu trữ tệp sao lưu trong khi chưa có nhu cần cần sao lưu.
Từ phiên bản R44, đối với dữ liệu đã 5 ngày chưa thực hiện sao lưu dữ liệu, khi tắt phần mềm sẽ không bắt buộc phải sao lưu mà vẫn tắt được phần mềm ngay. Khi tắt phần mềm, chương trình sẽ cảnh báo:

  • Nếu nhấn Yes, phần mềm sẽ thực hiện sao lưu.
  • Nếu nhấn No, phần mềm sẽ không sao lưu và tự động đóng chương trình.
Xem thêm