Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R40 > Bổ sung báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên, khách hàng và mặt hàng

Bổ sung báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên, khách hàng và mặt hàng


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R40, kế toán sẽ xem được báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên, khách hàng và mặt hàng để thông báo cho nhân viên biết được đã bán những mặt hàng nào và chào bán tiếp các mặt hàng khác.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R39 trở về trước, kế toán chưa xem được báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên, khách hàng và mặt hàng.
  • Từ phiên bản R40 trở đi, kế toán sẽ xem được báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên, khách hàng và mặt hàng để thông báo cho nhân viên biết được đã bán những mặt hàng nào và chào bán tiếp các mặt hàng khác
  • Giả sử đơn vị có phát sinh nghiệp vụ bán hàng như sau:

  • Kế toán muốn xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo nhân viên, khách hàng và mặt hàng thì thực hiện như sau:
  • Vào phân hệ Bán hàng\Báo cáo phân tích, chọn tham số như hình bên dưới:

  • Nhấn Đồng ý, hiển thị báo cáo như sau:

Lưu ý: Khách hàng có thể xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo nhân viên, khách hàng và mặt hàng bằng cách vào danh sách Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp bán hàng, chọn thống kê theo Nhân viên, khách hàng và mặt hàng.


Xem thêm