Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R40 > Khi in hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn tên hàng được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của KH.

Khi in hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn tên hàng được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của KH.


1. Mục đích

Tại phiên bản MeInvoice R40, khi in hóa đơn điện tử, kế toán sẽ xem tên hàng hiển thị nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R39 trở về trước, khi in hóa đơn điện tử, thông tin tên hàng không hiển thị được nhiều dòng như trên chứng từ bán hàng.
 • Từ phiên bản R40 trở đi, khi in hóa đơn điện tử, thông tin tên hàng sẽ hiển thị được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.
  Giả sử, đơn vị phát sinh chứng từ bán hàng có tên hàng cần diễn giải thêm thông tin thành nhiều dòng khác nhau thì thực hiện như sau:
  • Vào phân hệ Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn, nhập thông tin tên hàng theo nhu cầu quản lý, sau đó Cất chứng từ.

  • Thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử cho chứng từ trên và xem hóa đơn, trên hóa đơn hiển thị thông tin tên mặt hàng xuống dòng như trên chứng từ bán hàng đã sửa 

  Lưu ý: Chỉ những hóa đơn phát hành ở phiên bản từ R40 trở đi mới hiển thị tên hàng thành nhiều dòng như trên chứng từ bán hàng.


  Xem thêm