Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R40 > Cập nhật các kênh tư vấn hỗ trợ mới trên sản phẩm

Cập nhật các kênh tư vấn hỗ trợ mới trên sản phẩm


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R40, kế toán sẽ được cung cấp các kênh tư vấn hỗ trợ mới trên sản phẩm để có thể dễ dàng liên hệ được với MISA.
2. Chi tiết thay đổi
Từ phiên bản R40 trở đi, để nắm được các kênh tư vấn hỗ trợ mới của MISA, kế toán thực hiện như sau:
  • Vào menu Trợ giúp\Giới thiệu, nhấn vào Thông tin hỗ trợ sẽ hiển thị thêm các kênh tư vẫn hỗ trợ mới tại mục Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng.

  • Vào Trợ giúp\Hướng dẫn khai thác hiệu quả MISA SME.NET 2017, tại mục 2. Kênh tư vấn hỗ trợ bổ sung thêm các kênh tư vấn hỗ trợ mới của MISA.


Xem thêm