Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R40 > Khi phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm cho phép sửa mẫu và đọc số tiền bằng chữ của bất kỳ số tiền nào có trên hóa đơn theo công thức kế toán tự thiết lập

Khi phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm cho phép sửa mẫu và đọc số tiền bằng chữ của bất kỳ số tiền nào có trên hóa đơn theo công thức kế toán tự thiết lập


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R40, khi xem hoặc tra cứu hóa đơn điện tử đã phát hành sẽ thể hiện đúng số tiền bằng chữ theo công thức kế toán tự thiết lập.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R39 trở về trước, trên hóa đơn điện tử đã phát hành thông tin Số tiền bằng chữ chỉ luôn đọc thông tin tổng tiền thanh toán, không đọc được số tiền bất kỳ mà kế toán đã sửa mẫu hiển thị thêm theo đặc thù của doanh  nghiệp.
 • Từ phiên bản R40 trở đi, phần mềm cho phép sửa mẫu và đọc số tiền bằng chữ của bất kỳ số tiền nào có trên hóa đơn, theo công thức kế toán tự thiết lập
Giả sử kế toán đã khai báo thông tin Số nợ cũ ở trường mở rộng 1 trên Hóa đơn, sửa mẫu bổ sung trường Tổng tiền nợ còn lại và muốn đọc số tiền bằng chữ của thông tin Tổng tiền nợ còn lại này thì thực hiện như sau:
 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Khởi tạo mẫu

 • Nhấn Xem mẫu và chọn chức năng Sửa mẫu để thực hiện bổ sung thêm trường Số tiền bằng chữ cho thông tin cần đọc

 • Trên màn hình Sửa mẫu
  • Bổ sung thông tin Nợ cũ: Lấy từ trường {VOUCHER_DATA.CustomField1}
  • Bổ sung thông tin Tổng tiền nợ còn lại: 
   • Khai báo thêm 1 biến mới là "Tongtiennoconlai" như hình dưới
   • Thiết lập công thức cho biến mới thêm (Công thức: Tongtiennoconlai = decimal.Parse(iif(VOUCHER_DATA.CustomField1 = string.empty,"0",VOUCHER_DATA.CustomField1))+ dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount)
   • Lấy giá trị trường "Tongtiennoconlai" vào thông tin Tổng tiền nợ còn lại trên mẫu hóa đơn
  • Bổ sung thông tin Bằng chữ và lấy giá trị cho thông tin này
   • Khai báo thêm 1 biến mới là "Tongnobangchu" như hình dưới
   • Thiết lập cách đọc số tiền bằng chữ cho biến vừa bổ sung như sau: (Công thức: Tongnobangchu = EIMISASaysMoney.EIMISASayMoney(Me,decimal.Parse(iif(VOUCHER_DATA.CustomField1 = string.empty,"0",VOUCHER_DATA.CustomField1))+ dTotalAmount + dTotalVAT - dTotalDiscount)
    Lưu ý:
    Nếu muốn đọc số tiền bằng chữ của trường số nào thì thay thế công thức của trường số cần đọc tương ứng vào hàm đọc số tiền bằng chữ.
   • Lấy giá trị trường "Tongnobangchu" vào thông tin Bằng chữ trên mẫu hóa đơn
Tham khảo thêm hướng dẫn sửa mẫu chứng từ, báo cáo tại đây
  • Vào phân hệ Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn, nhập trường mở rộng Nợ cũ (vào Tiện ích\Sửa mẫu để sửa Tên hiển thị trên giao diện của Trường mở rộng 1 thành Nợ cũ) trên chứng từ bán hàng.

  • Thực hiện Phát hành hóa đơn hóa đơn trên và Xem hóa đơn, trên hóa đơn điện tử hiển thị đúng thông tin số tiền bằng chữ của trường Tổng tiền nợ còn lại
  Lưu ý:
  • Với mẫu hóa đơn cũ muốn số tiền bằng chữ đọc đúng theo số tiền bất kỳ trên hóa đơn (Khác thông tin Tổng tiền thanh toán) thì thực hiện như sau:
   • Vào Quản lý phát hành hóa đơn\Sửa mẫu hóa đơn: Khai báo thêm biến mới và thiết lập cách đọc số tiền cho biến vừa bổ sung theo hướng dẫn ở trên
   • Cất mẫu vừa sửa.
   Lưu ý: Với các chứng từ đã phát hành hóa đơn điện tử trước thời điểm sửa mẫu thì vẫn hiển thị theo mẫu hóa đơn tại thời điểm phát hành.
  • Các trường đọc số tiền bằng chữ sẽ không theo thiết lập trên Hệ thống\Tùy chọn của chương trình mà sẽ luôn ngầm định như sau:
   • Cách đọc số 0 ở hàng chục là linh
   • Cách đọc số tiền hàng nghìn là nghìn
   • Hiển thị chữ chẵn khi đọc số tiền


  Xem thêm