Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R40 > Kế toán mong muốn phát hành hóa đơn điện tử thể hiện được đơn vị tính, số lượng, đơn giá của vật tư theo đơn vị tính chính

Kế toán mong muốn phát hành hóa đơn điện tử thể hiện được đơn vị tính, số lượng, đơn giá của vật tư theo đơn vị tính chính


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R40, kế toán sẽ phát hành được hóa đơn điện tử thể hiện đơn vị tính, số lượng, đơn giá theo đơn vị tính chính để phục vụ nhu cầu quản lý của đơn vị.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R39 trở về trước, kế toán chỉ phát hành được hóa đơn điện tử thể hiện đơn vị tính, số lượng, đơn giá theo đơn vị tính phát sinh trên chứng từ.
  • Từ phiên bản R40 trở đi, kế toán có thể phát hành được hóa đơn điện tử thể hiện đơn vị tính, số lượng, đơn giá theo đơn vị tính chính của hàng hóa.
Giả sử kế toán phát hành hóa đơn điện tử thể hiện đơn vị tính, số lượng, đơn giá theo đơn vị tính chính thì thực hiện như sau:
  • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, khởi tạo Mẫu hóa đơn

  • Nhấn Xem mẫu, sau đó chọn chức năng Sửa mẫu để thiết lập hiển thị các cột Đơn vị tính chính, Tỷ lệ chuyển đổi, Số lượng theo đơn vị chính, Đơn giá theo đơn vị chính lên mẫu hóa đơn.

  • Trên màn hình Sửa mẫu, chọn trường cần sửa và thực hiện chọn giá trị cần đưa lên, chi tiết tham khảo tại đây
  • Giả sử, để thiết lập thông tin tại cột ĐVTC (Đơn vị tính chính) thì thực hiện như sau:

  • Thực hiện tương tự với các thông tin: Tỷ lệ chuyển đổi (MainConvertRate), Số lượng theo đơn vị chính (MainQuality), Đơn giá theo đơn vị chính (MainUnitPrice)
  • Vào phân hệ Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn, chọn đơn vị tính là đơn vị chuyển đổi, nhập Số lượng và Đơn giá tương ứng với đơn vị chuyển đổi phát sinh.

  • Thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn trên. Khi Xem hóa đơn, trên hóa đơn điện tử sẽ hiển thị thông tin đơn vị tính chính, số lượng theo đơn vị chính, đơn giá theo đơn vị chính đã thiết lập.Xem thêm