Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R41 > Bổ sung câu cảnh báo trên chứng từ nhập kho thành phẩm sản xuất nếu người sử dụng chọn KMCP nhằm tránh sai sót trong quá trình tính giá thành.

Bổ sung câu cảnh báo trên chứng từ nhập kho thành phẩm sản xuất nếu người sử dụng chọn KMCP nhằm tránh sai sót trong quá trình tính giá thành.


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R41, trên dữ liệu TT133, khi kế toán lập chứng từ Nhập kho thành phẩm sản xuất, mặc định ẩn cột Khoản mục chi phí, và sẽ hiển thị cảnh báo khi cất chứng từ có nhập khoản mục chi phí.
Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R41, trên dữ liệu TT133, khi kế toán lập chứng từ Nhập kho thành phẩm sản xuất, chương trình không hiển thị cảnh báo khi kế toán cất chứng từ có nhập thông tin khoản mục chi phí dẫn tới tính giá thành không đúng
  • Từ phiên bản R41 trở đi, trên dữ liệu TT133, khi kế toán lập chứng từ Nhập kho thành phẩm sản xuất, mặc định ẩn cột Khoản mục chi phí, và sẽ hiển thị cảnh báo khi cất chứng từ có nhập khoản mục chi phí.
Giả sử kế toán lập chứng từ Nhập kho thành phẩm sản xuất, có khai báo thông tin Khoản mục chi phí sản xuất, khi cất chứng từ, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

Kế toán xóa các khoản mục chi phí và cất chứng từ thành công.

Lưu ý:
  • Các mẫu chuẩn, mẫu ngầm định, mẫu nhiều đơn vị tính của các TT200, TT133, QĐ48 sẽ mặc định ẩn cột Khoản mục chi phí. Đối với các mẫu người dùng đã sửa thì không thay đổi.
  • Với dữ liệu TT133: Trường hợp TK 154 được thiết lập theo dõi chi tiết theo Khoản mục chi phí khi khai báo tài khoản, trên giao diện chứng từ Nhập kho thành phẩm nếu hạch toán Nợ TK 15x/Có TK 154 không chọn Khoản mục chi phí thì khi ghi sổ chứng từ này sẽ không cảnh báo chứng từ hạch toán thiếu Khoản mục chi phí.


Xem thêm