Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R41 > Bổ sung trường số điện thoại di động của khách hàng trên trộn mẫu chứng từ bán hàng để lập chứng từ và giao hàng được thuận tiện, nhanh chóng

Bổ sung trường số điện thoại di động của khách hàng trên trộn mẫu chứng từ bán hàng để lập chứng từ và giao hàng được thuận tiện, nhanh chóng


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R41, khi in chứng từ bán hàng trên giao diện chứng từ bán hàng có thể hiển thị thêm thông tin số điện thoại di động của khách hàng để nhân viên giao hàng được thuận tiện, nhanh chóng.
Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R41, trên mẫu trộn Chứng từ bán hàng không thể hiện trường Số điện thoại di động của khách hàng với khách hàng là Cá nhân hoặc Nhân viên là Khách hàng
 • Từ phiên bản R41 trở đi, trên mẫu trộn của Chứng từ bán hàng bổ sung trường Số điện thoại di động của khách hàng áp dụng cho khách hàng là Cá nhân hoặc Nhân viên là Khách hàng
Giả sử Kế toán muốn in Hóa đơn bán hàng (Nhiều tỷ lệ CK) hiển thị thông tin Số điện thoại di động của khách hàng thì thực hiện như sau:
 • Vào danh mục Khách hàng khai báo khách hàng là cá nhân, có thông tin số điện thoại di động:

 • Vào phân hệ Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng cho khách hàng trên

 • Sau đó vào chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ
 • Trên màn hình Thiết kế mẫu chứng từ, chọn chức năng Tải trường trộn\Chứng từ bán hàng
 • Thiết lập mẫu chứng từ trên excel và thực hiện trộn trường Số điện thoại di động của khách hàng

 • Thêm mẫu chứng từ có trường trộn vào danh sách chứng từ in
 • Vào chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ
 • Trên màn hình Thiết kế mẫu chứng từ, chọn chức năng Thêm và thực hiện thêm mới mẫu chứng từ
 • Nhập tên mẫu và phân loại mẫu, sau đó nhấn Cất chứng từ đã trộn các trường bổ sung
 • Sau khi cất, chương trình hiển thị mẫu chứng từ thiết kế trên danh sách in
 • Thực hiện in chứng từ theo mẫu mới, chương trình hiển thị

  Xem thêm