Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R41 > Bổ sung thông báo hướng dẫn trên sổ tài sản cố định để kế toán chủ động kiểm tra sai sót.

Bổ sung thông báo hướng dẫn trên sổ tài sản cố định để kế toán chủ động kiểm tra sai sót.


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R41, khi in Sổ tài sản cố định, kế toán sẽ được hướng dẫn cụ thể khi có sai sót trong hạch toán TSCĐ để kế toán có thể tự xử lý.
Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R41, khi in báo cáo Sổ tài sản cố định, kế toán không được hướng dẫn cụ thể khi có sai sót trong hạch toán TSCĐ nên không biết tự xử lý như thế nào.
  • Từ phiên bản R41 trở đi, khi in báo cáo Sổ tài sản cố định, kế toán sẽ được hướng dẫn cụ thể khi có sai sót để có thể tự xử lý.
Giả sử trong kỳ, kế toán thực hiện ghi tăng TSCĐ nhưng quên chưa hạch toán vào Sổ cái, khi xem báo cáo Sổ tài sản cố định, chương trình hiển thị như sau 

  • Nhấn vào TẠI ĐÂY, chương trình hiển thị Báo cáo kiểm tra, đối chiếu sổ sách, chứng từ thể hiện chi tiết nguyên nhân và chứng từ gây ra chênh lệch. Xem hướng dẫn xử lý chênh lệch tại đây.Xem thêm