Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R41 > Bổ sung chức năng phóng to, thu nhỏ trên giao diện khởi tạo mẫu để kế toán dễ dàng xem được hóa đơn sau khi chỉnh sửa

Bổ sung chức năng phóng to, thu nhỏ trên giao diện khởi tạo mẫu để kế toán dễ dàng xem được hóa đơn sau khi chỉnh sửa


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R41, khi xem mẫu hóa đơn điện tử ở giao diện khởi tạo mẫu, kế toán có thể dễ dàng biết được có chức năng phóng to, thu nhỏ mẫu hóa đơn để xem hóa đơn sau khi chỉnh sửa.
Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R41, khi xem mẫu hóa đơn điện tử ở giao diện khởi tạo mẫu, kế toán chỉ có thể phóng to, thu nhỏ mẫu hóa đơn bằng cách nhấn chuột vào mẫu hóa đơn và kéo chuột giữa, tuy nhiên cách thực hiện này không phải kế toán nào cũng biết để thực hiện.
  • Từ phiên bản R41 trở đi, khi xem mẫu hóa đơn điện tử ở giao diện khởi tạo mẫu, ngay trên giao diện sẽ bổ sung thêm chức năng cho phép khách hàng phóng to, thu nhỏ giúp kế toán dễ dàng nhìn thấy và thực hiện.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm