Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R41 > Chương trình mặc định hiển thị cột TK ngân hàng trên chứng từ thu khác, chi khác để kế toán chủ động biết và nhập vào

Chương trình mặc định hiển thị cột TK ngân hàng trên chứng từ thu khác, chi khác để kế toán chủ động biết và nhập vào


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R41, trên các chứng từ Chi tiền, Thu Tiền với nội dụng là Chi khác, Thu khác, mặc định hiển thị cột TK ngân hàng để kế toán chủ động biết và nhập thông tin này.
Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R41, trên các chứng từ Chi tiền, Thu Tiền với nội dụng là Chi khác, Thu khác, mặc định ẩn cột TK ngân hàng nên kế toán mới sẽ không biết tự xử lý như thế nào khi hạch toán các bút toán như nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng hoặc rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt...v.v
  • Từ phiên bản R41 trở đi:
    • trên các chứng từ Chi tiền, Thu Tiền với nội dung là Chi khác, Thu khác, mặc định hiển thị cột TK ngân hàng để kế toán chủ động biết và nhập liệu.
    • Ngoài ra, khi ghi sổ các chứng từ hạch toán thiếu thông tin chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo và hướng dẫn xử lý. Xem chi tiết tại đây.


Lưu ý:
Mẫu chuẩn của chương trình sẽ mặc định hiển thị cột TK ngân hàng. Đối với các mẫu người dùng tự thêm từ các phiên bản trước thì giữ nguyên không tự động hiển thị thông tin TK ngân hàng.    Xem thêm