Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này

Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R29, trên danh mục Khách hàng cho phép khai báo thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận  để khi gửi hóa đơn điện tử sẽ gửi theo thông tin này.

Chi tiết thay đổi

  • Trên danh mục Khách hàng bổ sung thêm thông tin Tên người nhân Email người nhận hóa đơn điện tử.
  • Giả sử đơn vị có sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp hàng hóa với Công ty Cổ phần Hoàng Cầu, để có thể gửi được hóa đơn điện tử cho công ty Hoàng Cầu, kế toán thực hiện các bước sau:
  • Vào Danh mục\Khách hàng chọn thêm Khách hàng: Khai báo thông tin Tên người nhậnEmail để phục vụ cho việc gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng
  • Sau khi lập và phát hành hóa đơn điện tử, nếu đơn vị có nhu cầu gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng thì phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin này để thực hiện việc gửi email. Xem thêm hướng dẫn phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng tại đây.


Xem thêm
Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện
Khi lập chính sách giá theo đơn vị tính chính cho VTHH nhiều đơn vị tính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi vẫn tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán mong muốn PM hỗ trợ tách riêng doanh thu và thuế xuất khẩu nhằm phản ánh đúng doanh số
Khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định
Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch
Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương cố định từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khi nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương và giảm thao tác
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương theo giờ từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương tạm ứng từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn