Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định

Khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R29, khi lập tờ khai thuế TTĐB, trên phụ lục PL01-1 cho phép kế toán khai báo những hóa đơn có phát sinh trước quá 3 tháng so với đến ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định.

Chi tiết thay đổi

Giả sử tháng 05/2017 đơn vị có phát sinh hoạt động nhập khẩu bia và đã có chứng từ nộp thuế TTĐB. Đến tháng 11/2017 đơn vị mới bán hết lô bia nhập khẩu này. Tháng 11 năm 2017 đơn vị lập tờ khai thuế TTĐB

  • Vào Thuế\Tờ khai thuế TTĐB chọn lập tháng 11 năm 2017 tích chọn kèm phụ lục 01-1/TTDB/TT95
  • Trước phiên bản R29 không cho phép cất tờ khai trong trường hợp có phát sinh chứng từ/biên lai nộp thuế TTĐB có ngày nhỏ hơn quá 3 tháng so với đến ngày của kỳ tính thuế hiện tại
  • Kể từ phiên bản R29, phần mềm cho phép cất tờ khai trong trường hợp có phát sinh chứng từ/biên lai nộp thuế TTĐB có ngày nhỏ hơn quá 3 tháng so với đến ngày của kỳ tính thuế hiện tại để đáp ứng theo đúng quy định


Xem thêm
Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện
Khi lập chính sách giá theo đơn vị tính chính cho VTHH nhiều đơn vị tính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi vẫn tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán mong muốn PM hỗ trợ tách riêng doanh thu và thuế xuất khẩu nhằm phản ánh đúng doanh số
Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch
Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương cố định từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khi nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương và giảm thao tác
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương theo giờ từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương tạm ứng từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn
Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này