Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn

Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R29, trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp gián tiếp) thiết lập thêm một số công thức cho chỉ tiêu Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) và ngầm định loại hoạt động phù hợp cho một số bút toán giúp giảm thiểu việc sai lệch số liệu.

Chi tiết thay đổi

 • Tại menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính, chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phương pháp gián tiếp), tại công thức Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) bổ sung thêm công thức:

 

 • Giả sử đơn vị có phát sinh nghiệp vụ phân bổ chỉ phí trả trước vào chi phí tài chính như sau:

   

 • Để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kế toán vào Tổng hợp\Lập BCTC chọn Lập Báo cáo tài chính, trên tham số báo cáo tích chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp)

   

 • Sau khi nhấn Đồng ý chương trình hiển thị báo cáo như sau:

   

 • Lưu ý: Tại phiên bản này chương trình cũng thực hiện thay đổi việc ngầm định hoạt động cho một số nghiệp vụ để hạn chế sai lệch báo cáo như sau:
 • Tại Bước 1: Xác định loại nghiệp vụ phát sinh chứng từ cho các khoản điều chỉnh
  • Các nghiệp vụ PS Nợ TK811x/Có TK211x thì ngầm định chọn vào hoạt động Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT
 • Tại Bước 4: Xác định hoạt động LCTT của chứng từ phát sinh
  • Các nghiệp vụ có Phát sinh Nợ hoặc Phát sinh Có TK 1332 -> Ngầm định chọn vào Hoạt động đầu tư
  • Các nghiệp vụ hạch toán Phát sinh Nợ hoặc Phát sinh Có TK 411 -> Ngầm định chọn vào Hoạt động tài chính
  • Các nghiệp vụ có Phát sinh Nợ hoặc Phát sinh Có TK 221, 222, 228 -> Ngầm định chọn vào Hoạt động đầu tư
  • Các nghiệp vụ có Phát sinh Nợ hoặc Phát sinh Có TK 412 -> Ngầm định vào Hoạt động đầu tư
  • Các nghiệp vụ có Phát sinh Nợ hoặc Phát sinh Có TK 461 -> Ngầm định vào Hoạt động tài chính


Xem thêm
Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện
Khi lập chính sách giá theo đơn vị tính chính cho VTHH nhiều đơn vị tính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi vẫn tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán mong muốn PM hỗ trợ tách riêng doanh thu và thuế xuất khẩu nhằm phản ánh đúng doanh số
Khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định
Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương cố định từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khi nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương và giảm thao tác
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương theo giờ từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương tạm ứng từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn
Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này