Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch

Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R29, trên báo cáo Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Bảng cân đối kế toán tổng hợp của TT200/2017/TT-BTC, khi xem kỳ không theo năm, chương trình sẽ lấy đúng chỉ tiêu LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (421a) khi có phát sinh phân phối lợi nhuận tại kỳ này để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch.

Giả sử đơn vị có dữ liệu như sau:

 • Số dư đầu kỳ năm 2017: Dư Có TK 4211: 50.000.000 VND, Dư Có TK 4212: 65.000.000 VND
 • Phát sinh Quý I năm 2017: PS ĐƯ Nợ TK 4212/ Có TK 4211: 65.000.000 VND, đơn vị có phát sinh phân phối lợi nhuận kỳ trước như sau: Nợ TK4211/Có TK1111:50.000.000 VND và PS Có TK4211 số tiền: 80.000.000 VND

Chi tiết thay đổi => Thực hiện In Bảng cân đối kế toán Quý I/2017

 • Trước phiên bản R29: khi in Bảng cân đối kế toán (thống kê không theo năm) chỉ tiêu 421a số liệu hiển thị như sau:
  • LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
   • Đầu kỳ: 50.000.000(VND)
   • Cuối kỳ: 50.000.000 + 65.000.000 = 115.000.000 (VND)
 • Từ phiên bản R29: khi in Bảng cân đối kế toán (thống kê không theo năm) chỉ tiêu 421a số liệu hiển thị như sau:
 • LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
  • Đầu kỳ: 50.000.000 (VND)
  • Cuối kỳ: 50.000.000 + 65.000.000 - 50.000.000+80.000.000 = 145.000.000 (VND)

 => In bảng cân đối kế toán chương trình sẽ hiển thị như sau:

 

 • Thực hiện thao tác tương tự với Bảng cân đối kế toán giữa niên độ và Bảng cân đối kế toán tổng hợp


Xem thêm
Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện
Khi lập chính sách giá theo đơn vị tính chính cho VTHH nhiều đơn vị tính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi vẫn tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán mong muốn PM hỗ trợ tách riêng doanh thu và thuế xuất khẩu nhằm phản ánh đúng doanh số
Khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định
Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương cố định từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khi nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương và giảm thao tác
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương theo giờ từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương tạm ứng từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian
Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn
Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này