Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Áp dụng với dữ liệu sử dụng đồng thời cả hai hệ thống Sổ tài chính và Sổ quản trị. Khi đó, nếu đang làm việc trên Sổ tài chính, có thể khai báo nhanh CCDC bằng cách lấy thông tin của các CCDC đã được
khai báo trên Sổ quản trị (hoặc ngược lại). 
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).
2. Nhấn 
Lấy CCDC từ hệ thống tài chính (hoặc Lấy CCDC từ hệ thống quản trị nếu đang làm việc trên hệ thống sổ tài chính).
3. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm chứng từ ghi tăng CCDC trên hệ thống sổ tài chính (hoặc hệ thống sổ quản trị).
4. Nhấn Lấy dữ liệu.
5. Chọn CCDC muốn ghi tăng, nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin CCDC đã ghi tăng trên hệ thống sổ tài chính vào chứng từ ghi tăng trên hệ thống sổ quản trị (hoặc ngược lại).

6. Kiểm tra và khai báo bổ sung, điều chỉnh các thông tin (nếu cần).

7. Nhấn Ghi tăng.


Xem thêm