Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hỗ trợ in hàng loạt chứng từ ghi tăng CCDC, phục vụ cho công tác lưu trữ chứng từ  
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng.
2. Nhấn In CT ghi tăng CCDC.
3. Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm các CCDC được ghi tăng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn CCDC 
cần in chứng từ.

5. Nhấn Đồng ý.


Xem thêm