Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp quản lý và tra cứu các thông tin về việc ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điểu chuyển, phân bổ, kiểm kê CCDC đang sử dụng tại doanh nghiệp. 
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Tìm kiếm nhanh Công cụ dụng cụ theo nhiều tiêu chí

2.2. Xem nhanh thông tin đơn vị sử dụng và các chứng từ liên quan đến CCDC

2.3. Xuất khẩu sổ theo dõi CCDC ra excel

2.4. Cập nhật nhóm CCDCXem thêm