Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp khai báo nhanh thông tin các CCDC bằng cách khai báo nhiều CCDC cùng lúc hoặc tận dụng thông tin có sẵn trên các chứng từ đã lập.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Ghi tăng CCDC hàng loạt 

2.2. Ghi tăng CCDC hàng loạt từ sổ khác sổ đang làm việc

2.3. Ghi tăng CCDC hàng loạt từ chứng từ xuất kho/mua hàng

2.4. Ghi tăng CCDC hàng loạt từ chứng từ ghi giảm TSCĐ
3. Lưu ý
Trường hợp muốn quản lý đồng nhất mã cho các CCDC, hay số chứng từ ghi tăng CCDC theo quy luật đánh số tăng dần thực hiện như sau:
  • Để con trỏ chuột vào Mã CCDC làm chuẩn.
  • Nhấn Sinh mã CCDC hoặc nhấn chuột phải chọn Sinh mã CCDC cho các dòng phía dưới, chương trình sẽ tự động đánh lại mã CCDC cho các dòng phía dưới theo thứ tự tăng dần dựa trên mã CCDC làm chuẩn
  • Để con trỏ chuột vào số chứng từ ghi tăng làm chuẩn.
  • Nhấn chuột phải chọn Sinh số CT ghi tăng cho các dòng phía dưới, chương trình sẽ tự động đánh lại số chứng từ ghi tăng cho các dòng phía dưới theo thứ tự tăng dần dựa trên số chứng từ ghi tăng làm chuẩn.


Xem thêm