Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Khi phân bổ chi phí CCDC, trường hợp muốn thiết lập phân bổ cho nhiều CCDC có chung thiết lập phân bổ như: cùng nhóm đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí, khoản mục chi phí thì có thể thiết lập nhanh các thông tin này bằng cách sử dụng chức năng Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc.
2. Các bước thực hiện
1. Trên giao diện Phân bổ chi phí CCDC, chọn tab Phân bổ.
2.
Nhấn Chọn nhiều CCDC để phân bổ cùng lúc

3. Tích chọn các CCDC được phân bổ.
4. Thiết lập phân bổ cho các CCDC đã chọn bao gồm thông tin: đối tượng phân bổ, tỷ lệ phân bổ, tài khoản chi phí.
Lưu ý: Trường hợp chỉ muốn chương trình lấy lên các CCDC chưa được thiết lập phân bổ trên tab Phân bổ thì bỏ tích chọn ô Lấy các CCDC đã phân bổ.
5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin phân bổ CCDC vào tab Phân bổ.


Xem thêm