Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn: 

Trường hợp trong kỳ có chứng từ hạch toán đánh giá lại TSCĐ nhưng số tiền hạch toán không khớp với số tiền điều chỉnh, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện chứng từ đánh giá lại TSCĐ có sai sót.

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ đánh giá lại TSCĐ lên kiểm tra.

2. Kiểm tra và chỉnh sửa lại các giá trị điều chỉnh tại tab Chi tiết điều chỉnh cho đúng thực tế.

3. Tại tab Hạc toán, điều chỉnh lại số tiền cho khớp với giá trị tại tab Chi tiết điều chỉnh. Trong đó:

  • Số tiền hạch toán vào TK412 sẽ bằng chênh lệch Giá trị tính khấu hao.
  • Số tiền hạch toán vào TK214 sẽ bằng chênh lệch Hao mòn lũy kế.

 
Xem thêm