Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có chứng từ hạch toán mua Tài sản cố định (TSCĐ) nhưng quên chưa ghi tăng vào sổ TSCĐ hoặc chưa chọn nguồn hình thành của TSCĐ (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện thông tin các chứng từ hạch toán mua TSCĐ có sai sót.

Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau:
1. Nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ hạch toán mua TSCĐ lên kiểm tra:
  • Nếu không đúng nghiệp vụ mua TSCĐ thì chỉnh sửa lại tài khoản hạch toán cho đúng thực tế. (Không hạch toán vào bên Nợ TK211x; 212x; 213x).
  • Nếu đúng là nghiệp vụ mua TSCĐ thì thực hiện tiếp bước 2.
2. Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Ghi tăng, kiểm tra xem đã lập chứng từ ghi tăng TSCĐ mua ở trên hay chưa?
  • Nếu chưa, lập chứng từ ghi tăng TSCĐ theo hướng dẫn tại đây.
  • Nếu đã lập chứng từ ghi tăng TSCĐ: Mở chứng từ ghi tăng lên, chọn tab Nguồn gốc hình thành, sau đó chọn chứng từ mua TSCĐ ở bước 1 vào danh sách chứng từ hình thành nên nguyên giá TSCĐ.

 Lưu ý: Xem hướng dẫn về trường hợp Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng nguyên giá của TSCĐ tại đây.Xem thêm