Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có chứng từ hạch toán chi phí khấu hao hoặc điều chỉnh khấu hao nhưng không thực hiện trên phân hệ TSCĐ, chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các chứng từ này.

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ lên và thực hiện xóa bỏ.

2. Vào phân hệ TSCĐ để lập các chứng từ hạch toán chi phí khấu hao hoặc điều chỉnh khấu hao, cụ thể:
Xem thêm