Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

 Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có tài sản cố định (TSCĐ) đã hạch toán và đã ghi tăng nhưng số tiền hạch toán, tài khoản hạc toán khác nhau, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện chứng từ ghi tăng TSCĐ và chứng từ hạch toán tăng TSCĐ có chênh lệch.

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào Số chứng từ ghi tăng TSCĐ để mở chứng từ lên.

2. Tại tab Nguồn gốc hình thành, nhấn vào số chứng từ để mở các chứng từ hạch toán tăng TSCĐ lên kiểm tra các nội dung sau:

  • Kiểm tra chứng từ hạch toán này có đúng là chứng từ hình thành nên nguyên giá TSCĐ trên chứng từ ghi tăng không => Nếu không thì cần loại bỏ chứng từ ra khỏi danh sách.
  • Số tiền trên chứng từ hạch toán đã đúng chưa => Nếu chưa cần chỉnh sửa lại cho đúng.
  • TK Nợ đã hạch toán đúng chưa, có khớp với TK nguyên giá tại tab TT khấu hao không => Nếu không cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng và khớp nhau.

  Lưu ý: Xem hướng dẫn về trường hợp Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng nguyên giá của TSCĐ tại đây.


Xem thêm