Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có Tài sản cố định (TSCĐ) đã ghi tăng vào sổ TSCĐ nhưng quên chưa hạch toán hoặc do chưa chọn nguồn gốc hình thành (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách), chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện chứng từ ghi tăng TSCĐ có sai sót.


Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau:
1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ ghi tăng TSCĐ lên.
2. Chọn tab Nguồn gốc hình thành, nhấn Chọn chứng từ để chọn các chứng từ hạch toán tăng TSCĐ tương ứng.
 Lưu ý: Tập hợp đủ chứng từ hình thành nên nguyên giá TSCĐ, tổng Số tiền tại tab Nguồn gốc hình thành  =  Nguyên giá tại tab TT khấu hao.
3. Trường hợp không tìm thấy chứng từ để chọn vào nguồn gốc hình thành thì có thể do 1 trong các nguyên nhân: Hạch toán nhầm tài khoản khác TK nguyên giá TSCĐ (211, 212, 213, 217); hạch toán sai kỳ; chứng từ hạch toán đã bị bỏ ghi hoặc chưa lập chứng từ hạch toán. Trường hợp này cần thực hiện tiếp các bước sau.
4. Sử dụng chức năng tìm kiếm (Xem hướng dẫn tìm kiếm tại đây) để tìm kiếm chứng từ. Gợi ý cách tìm kiếm:
    • Nếu nghi ngờ chứng từ Hạch toán nhầm tài khoản khác TK nguyên giá TSCĐ (211, 212, 213, 217) hoặc Bị bỏ ghi => Tìm kiếm theo Ngày hạch toán Số tiền trước thuế (Dựa vào bộ chứng từ gốc để biết được ngày hạch toán tăng TSCĐ và số tiền ghi tăng), chọn tìm kiếm Tất cả chứng từ. Nếu tìm thấy chứng từ hạch toán thì sửa lại TK nợ vào TK nguyên giá TSCĐ.
    • Nếu nghi ngờ chứng từ bị Hạch toán sai kỳ => Tìm kiếm theo Số tiền trước thuế. Nếu tìm thấy chứng từ hạch toán thì sửa lại ngày hạch toán cho đúng.
5. Nếu chưa lập chứng từ hạch toán thì lập bổ sung, sau đó mở chứng từ ghi tăng TSCĐ lên để chọn chứng từ hạch toán mới lập vào tab Nguồn gốc hình thành.
 Lưu ý: Xem hướng dẫn về trường hợp Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng nguyên giá của TSCĐ tại đây.


Xem thêm