Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Kế toán mong muốn phần mềm tự động tính ra số lượng khi nhập thành tiền sau thuế và đơn giá sau thuế trên hóa đơn bán hàng để đáp ứng cho các đơn vị xăng dầu

Kế toán mong muốn phần mềm tự động tính ra số lượng khi nhập thành tiền sau thuế và đơn giá sau thuế trên hóa đơn bán hàng để đáp ứng cho các đơn vị xăng dầu


1. Mục đích

Phần mềm tự động tính ra Số lượng khi nhập Thành tiền sau thuế và Đơn giá sau thuế, hỗ trợ các đơn vị xăng dầu hạch toán một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R7: Phần mềm bổ sung thêm cột Thành tiền sau thuế khi hạch toán Chứng từ bán hàng để kế toán nhập Thành tiền sau thuếĐơn giá sau thuế, phần mềm sẽ tự tính ra số lượng hàng hóa bán ra, tiết kiêm thời gian cho khách hàng.
  • Để hiển thị Thành tiền sau thuế, kế toán vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích vào Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế Tự động tính số lượng khi nhập Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế.

  •   Khi lập Chứng từ bán hàng, kế toán nhập Thành tiền sau thuếĐơn giá sau thuế, phần mềm sẽ tính Số lượng


Xem thêm