Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Thay đổi tên gọi Chứng từ giấy thành Hóa đơn giấy tại các chức năng, chứng từ chuyển đổi HĐĐT thành chứng từ giấy

Thay đổi tên gọi Chứng từ giấy thành Hóa đơn giấy tại các chức năng, chứng từ chuyển đổi HĐĐT thành chứng từ giấy


1. Mục đích

Thay đổi tên gọi Chứng từ giấy thành Hóa đơn giấy theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, do Nghị định 119/2018/NĐ-CP chưa có hiệu lực.

2. Chi tiết thay đổi

Chi tiết thay đổi:Xem thêm