Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 > Khi tạo mới danh mục KH, NCC, kế toán muốn chỉ nhập thông tin mã số thuế phần mềm tự hiển thị các thông tin khác có liên quan đến KH, NCC đó để tiết kiệm thời gian nhập liệu và tránh sai sót

Khi tạo mới danh mục KH, NCC, kế toán muốn chỉ nhập thông tin mã số thuế phần mềm tự hiển thị các thông tin khác có liên quan đến KH, NCC đó để tiết kiệm thời gian nhập liệu và tránh sai sót


1. Mục đích

Giúp kế toán khi cập nhập danh mục Khách hàng/Nhà cung cấp, phần mềm tự lấy thông tin liên quan khi kế toán nhập Mã số thuế, tránh mất thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R7: Khi cập nhập danh mục Khách hàng/Nhà cung cấp, kế toán chỉ cần nhập Mã số thuế, phần mềm tự động lấy các thông tin liên quan, tránh mất thời gian cho kế toán.
 • Tại Danh mục\Khách hàng/Nhà cung cấp, nhấn Thêm, kế toán nhập Mã số thuế. Nhấn Lấy thông tin. Phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin sau:
  • Tên
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Tỉnh
  • Quận/Huyện
  • Phường/XãXem thêm