Doanh thu nhận trước

Hướng dẫn khai báo các khoản Doanh thu nhận trước:

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Doanh thu nhận trước\Doanh thu nhận trước.

2. Khai báo các Thông tin chung của Doanh thu nhận trước.

Lưu ý: Từ MISASME2022 – R16, chương trình cho phép chọn số kỳ phân bổ lớn hơn 0 và ngày bắt đầu phân bổ.

3. Thiết lập phân bổ doanh thu nhận trước:

  • Nếu phân bổ chi tiết theo đối tượng như đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng/đơn vị:

Lưu ý: Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% và bắt buộc phải nhập TK phân bổ DT để làm căn cứ phân bổ và hạch toán doanh thu trong các kỳ.

  • Nếu không phân bổ chi tiết theo đối tượng:

4. Tập hợp tất cả các chứng từ hình thành nên doanh thu nhận trước (là các chứng từ hạch toán Phát sinh Có TK 3387x) => Giúp Kế toán kiểm soát chặt chẽ việc xác định doanh thu chưa thực hiện, đảm bảo doanh thu chưa thực hiện được xác định đúng và đủ.


5. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Định kỳ cần thực hiện phân bổ các khoản doanh thu nhận trước.
  • Với đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ, có thể lấy các khoản Doanh thu nhận trước đã khai báo từ sổ này sang sổ khác bằng cách nhấn Lấy từ hệ thống sổ tài chính (hoặc ngược lại).

Xem toàn bộ luồng Quản lý các khoản Doanh thu nhận trước tại đây.
Cập nhật 18 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan