Doanh thu nhận trước đầu kỳ

Hướng dẫn khai báo các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ:

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Doanh thu nhận trước\Doanh thu nhận trước đầu kỳ.

2. Khai báo các Thông tin chung của Doanh thu nhận trước đầu kỳ.

Lưu ý: Từ MISASME2022 – R16, chương trình cho phép chọn số kỳ phân bổ lớn hơn 0 và ngày bắt đầu phân bổ.

3. Thiết lập phân bổ doanh thu nhận trước đầu kỳ:

  • Nếu phân bổ chi tiết theo đối tượng như đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng/đơn vị:

Lưu ý:

      • Chỉ chọn được các Đơn hàng, Hợp đồng có tích chọn Tính giá thành và có tình trạng khác tình trạng: Hoàn thành, Đã hủy bỏ, Đã thanh lý.
      • Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% và bắt buộc phải nhập TK phân bổ doanh thu để làm căn cứ phân bổ và hạch toán doanh thu trong các kỳ.

  • Nếu không phân bổ chi tiết theo đối tượng:

4. Nhấn Cất.

5. Sau khi khai báo xong tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ, cần đảm bảo tổng giá trị còn lại của tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ phải được phản ánh vào số dư đầu kỳ của tài khoản 3387:

  • Kiểm tra tổng giá trị còn lại của tất cả các khoản Doanh thu nhận trước đầu kỳ: Vào phân hệ Bán hàng\Doanh thu nhận trước\tab Doanh thu nhận trước và lọc ra các khoản doanh thu nhận trước có Ngày ghi nhận trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm.

Lưu ý: Kiểm tra vào thời điểm chưa thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước.

Lưu ý:

Xem toàn bộ luồng Quản lý các khoản Doanh thu nhận trước tại đây.
Cập nhật 18 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan