Chọn báo giá

Cho phép lập đơn đặt hàng từ các báo giá đã được lập trên tab Báo giá.

Cách thao tác

  • Khi khai báo một đơn đặt hàng, nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn báo giá.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá:
    • Nếu đơn đặt hàng được lập từ một báo giá, kế toán chọn báo giá tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu đơn đặt hàng được chọn từ nhiều báo giá, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm báo giá tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được đặt hàng theo báo giá, nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng được tích chọn ra đơn đặt hàng.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan