Chọn hoá đơn bán hàng

1. Nội dung

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các hoá đơn bán hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng, áp dụng trong trường hợp lập hoá đơn bán hàng trước, sau đó mới lập chứng từ bán hàng.

2. Hướng dẫn
  • Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, cần thiết lập chế độ lập từ hoá đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng
  • Nhấn vào biểu tượng kính lúp để chọn hoá đơn.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm hoá đơn:
    • Nếu chứng từ bán hàng được lập từ một hoá đơn, kế toán chọn hoá đơn tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu chứng từ bán hàng được chọn từ nhiều hoá đơn, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm hoá đơn tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn hoá đơn cần lập chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin hóa đơn vừa được chọn ra chứng từ bán hàng.

  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 24 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan