Bỏ đối trừ

Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của khách hàng đã thực hiện trước đó.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bỏ đối trừ):
  • Lựa chọn tài khoản thu, khách hàng và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các lần đối trừ chứng từ đã phát sinh của khách hàng đã chọn:

  • Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan