Tôi nhập khẩu dữ liệu từ file XML báo lỗi thì làm thế nào?

1.Vấn đề

Khi thực hiện nhập khẩu dữ liệu từ file XML vào phần mềm có thể xảy ra một số trường hợp không thành công, xem nguyên nhân và hướng dẫn xử lý các trường hợp tại hướng dẫn sau.

2. Cách xử lý

Thường có 1 số tình huống hay gặp phải như sau:

Không thể nhập khẩu do dữ liệu này đã tồn tại hoặc đã từng được nhập khẩu

Nguyên nhân:

Đối với các thông tin nhập khẩu lỗi như: Hệ thống tài khoản, danh mục ĐVT, loại tiền, ngân hàng,…. trên mỗi dữ liệu đều có sẵn thông tin nên khi nhập khẩu phần mềm sẽ bị trùng và không nhập khẩu được nên có thể bỏ qua cảnh báo này.

Đối với chứng từ thường xảy ra lỗi: Không thể nhập khẩu do dữ liệu này đã tồn tại hoặc đã từng được nhập khẩu: Do dữ liệu này đã tồn tại hoặc đã từng được nhập khẩu vào dữ liệu

Cách xử lý: 

Vào Tìm kiếm chứng từ\ Tìm theo số chứng từ\ Gõ lại thông tin số chứng từ bị lỗi\ nhấn Cập nhật\ nhấn Tìm kiếm và kiểm tra lại trên 2 dữ liệu đang nhập khẩu/ xuất khẩu:

  • Nếu chứng từ đã tồn tại đúng thì cần đánh lại số chứng từ trước để khác với số chứng từ cần nhập khẩu dữ liệu. Để đánh lại số chứng từ xem hướng dẫn tại đây
  • Nếu số chứng từ tồn tại bị sai cần xóa chứng từ đó đi trước khi thực hiện hiện nhập khẩu.

 

Chương trình không cho phép nhập khẩu số dư đầu kỳ từ dữ liệu có ngày bắt đầu hạch toán khác với ngày hạch toán của dữ liệu hiện tại. Vui lòng kiểm tra lại

Nguyên nhân: Do nhập khẩu số dư từ dữ liệu có ngày bắt đầu khác nhau. Vào Tệp/ thông tin dữ liệu để kiểm tra ngày bắt đâu dữ liệu của 2 dữ liệu.

Ví dụ:

Trên dữ liệu xuất khẩu có ngày bắt đầu 01/01/2022

Trên dữ liệu nhập khẩu có ngày băt đầu 01/01/2023

=> Khi xuất khẩu có số dư từ dữ liệu có ngày bắt đầu năm 2022 nhập khẩu vào dữ liệu có ngày bắt đầu năm 2023 sẽ báo lỗi. Trường hợp này thường xảy ra khi thực hiện xuất khẩu danh mục, chứng từ từ dữ liệu này qua dữ liệu khác nhưng tích xuất khẩu cả số dư kèm theo.

Cách xử lý: Khi thực hiện xuất nhập khẩu dữ liệu từ 2 dữ liệu khác ngày bắt đầu chỉ thực hiện được xuất\ nhập khẩu danh mục, chứng từ. Trường hợp này khi xuất khẩu dữ liệu, bỏ tích xuất khẩu số dư đi sau đó nhập khẩu lại.

Việc nhập khẩu không thực hiện được do ngày của dữ liệu nhập vào nhỏ hơn ngày bắt đầu của dữ liệu đang sử dụng

Nguyên nhân: Do ngày bắt đầu của dữ liệu dùng xuất khẩu đang nhỏ hơn ngày bắt đầu của dữ liệu đang thực hiện nhập khẩu.Vào Tệp/ thông tin dữ liệu để kiểm tra ngày bắt đâu dữ liệu của 2 dữ liệu.

Ví dụ:

Trên dữ liệu xuất khẩu có ngày bắt đầu 01/01/2022, thời gian xuất khẩu dữ liệu chọn 01/01/2022 đến 31/12/2022

Trên dữ liệu nhập khẩu có ngày băt đầu 01/01/2023

=> Như vậy nhập khẩu vào sẽ báo lỗi.

Cách khắc phục:

  • Trên dữ liệu xuất khẩu, chỉnh lại thời gian cần xuất khẩu dữ liệu bằng hoặc lớn hơn ngày bắt đầu của dữ liệu nhập khẩu, theo ví dụ sẽ chọn xuất khẩu thời gian từ 01/01/2023 về sau.
  • Trường hợp nếu muốn nhập khẩu dữ liệu từ 01/01/2022 thì cần thực hiện tạo lại dữ liệu kế toán có ngày bắt đầu 01/01/2022 theo hướng dẫn tại đây. Sau đó thực hiện nhập khẩu lại trên dữ liệu mới tạo.

Dữ liệu nhập khẩu và dữ liệu hiện tại khác chế độ kế toán. Bạn có muốn thực hiện nhập khẩu hay không?

Nguyên nhân: Do chế độ kế toán giữa 2 dữ liệu xuất khẩu và nhập khẩu đang khác nhau. Vào Tệp/ thông tin dữ liệu để kiểm tra chế độ kế toán của 2 dữ liệu.

Cách xử lý: 

  • Trường hợp nếu đúng là đang xuất\nhập khẩu dữ liệu của 2 chế độ kế toán khác nhau thì nhấn Yes để tiếp tục thực hiện nhập khẩu
  • Trường hợp nếu đang cần xuất\nhập khẩu dữ liệu cùng 1 chế độ khác nhau thì dữ liệu đang thực hiện nhập khẩu khi tạo đang chọn nhầm thông tư, cần thực hiện tạo lại dữ liệu kế toán theo hướng dẫn tại đây. Sau đó thực hiện nhập khẩu lại trên dữ liệu mới tạo.

Không thể nhập khẩu dữ liệu. Bạn sử dụng file được xuất khẩu từ dữ liệu có tùy chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ nhập khẩu vào dư liệu không theo dõi ngoại tệ.

Nguyên nhân: Do dữ liệu xuất khẩu đang tích Có phát sinh nghiệp vụ ngoại tệ trong khi dữ liệu nhập khẩu đang không tích phần này

Cách xử lý: Xử lý theo hướng dẫn tại đây 

Tệp nhập khẩu không đúng. Vui lòng kiểm tra lại

Nguyên nhân: Chỉ có thể xuất nhập khẩu được từ 2 dữ liệu cùng phần mềm, cùng phiên bản. Để kiểm tra:  vào Trợ giúp\ Giới thiệu

Cách xử lý: Nếu khác phiên bản, cần cài/ nâng cấp phần mềm lên phiên bản giống nhau thì mới thực hiện xuất nhập khẩu được. Thực hiện cài đặt phần mềm theo hướng dẫn tại đây 

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan