Xuất hóa đơn cho khách hàng

1. Nội dung

Hỗ trợ lập và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng trong trường hợp đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Trường hợp lập hóa đơn cùng với chứng từ bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc chọn tab Bán hàng, nhấn Thêm).
2. Khai báo chứng từ bán hàng. => Tích chọn Lập kèm hoá đơn.

3. Nhấn Cất, sau đó chọn Cấp số HĐ.
4. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT, nhấn Đồng ý.

5. Nhấn In và chọn mẫu hoá đơn GTGT cần in.

2.2. Trường hợp lập chứng từ bán hàng trước, hóa đơn sau
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc chọn tab Bán hàng, nhấn Thêm).
2. Khai báo chứng từ bán hàng. =>
Bỏ tích chọn Lập kèm hoá đơn.

3. Nhấn Cất, sau đó nhấn Lập .
4. Khai báo thông tin về hoá đơn GTGT.

5. Nhấn Cất, sau đó nhấn Cấp số HĐ.

6. Khai báo thông tin về số hóa đơn GTGT, nhấn Đồng ý.

7. Nhấn In và chọn mẫu hoá đơn GTGT cần in.

Lưu ý:

1. Có thể lập nhiều hóa đơn từ một chứng từ bán hàng, cách thực hiện như sau:

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng, tích chọn Cho phép lập nhiều hóa đơn từ 1 chứng từ bán hàng.

2. Sửa lại Số lượng trên hóa đơn lập từ Chứng từ bán hàng theo số lượng thực tế xuất hóa đơn => Chứng từ bán hàng chưa xuất hết số lượng thì vẫn có thể tiếp tục xuất hóa đơn.

2. Việc lập hóa đơn sau khi lập chứng từ bán hàng còn được thực hiện bằng cách:

1. Thêm mới một hóa đơn trên tab Xuất hóa đơn.

2. Chọn lập hóa đơn từ chứng từ bán hàng.

2.3. Trường hợp lập hóa đơn trước, chứng từ bán hàng sau
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn (hoặc chọn tab Xuất hóa đơn, nhấn Thêm).
2. Khai báo
hóa đơn GTGT.

3. Nhấn Cất, sau đó nhấn Cấp số .
4. Khai báo thông tin về
số hoá đơn GTGT.

5. Nhấn Cất, sau đó nhấn Lập CTBH.

6. Khai báo thông tin về chứng từ bán hàng.

7. Nhấn Cất.
Lưu ý: Việc lập
chứng từ bán hàng sau khi lập hóa đơn GTGT còn được thực hiện bằng cách:

1. Thêm mới một chứng từ bán hàng không lập kèm hóa đơn trên tab Bán hàng.
2. Chọn lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.

3. Lưu ý

Với các đơn vị không sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn, khi lập chứng từ bán hàng (trên tab Bán hàng) và hóa đơn (trên tab Xuất hóa đơn), Kế toán sẽ nhập trực tiếp thông tin mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn tại mục Hóa đơn.

 

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan