Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, chương trình sẽ cập nhật bảng cân đối kế toán và bảng cân đối kế toán tổng hợp theo phần mềm HTKK 3.8.1

Chi tiết thay đổi
Trên bảng cân đối kế toán chương trình bổ sung thêm thông tin “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán” và các loại ý kiến của kiểm toán (Ý kiến trái ngược, từ chối đưa ra ý kiến, ngoại trừ, chấp nhận toàn phần)
Giả sử, báo cáo tài chính của đơn vị đã được kiểm toán và có ý kiến của kiểm toán viên. Khi nộp báo cáo tài chính lên cơ quan thuế đơn vị cần thực hiện như sau:
- Vào phân hệ Tổng hợp\Tab Lập BCTC, lập bảng cân đối kế toán

- Trên bảng cân đối kế toán tích chọn "BCTC đã được kiểm toán" và chọn 1 Ý kiến kiểm toán tương ứng

- Nhấn Cất, chương trình lưu các giá trị kế toán đã chọn
- Thực hiện In và xuất khẩu báo cáo ra XML với cấu trúc XML tương ứng với cấu trúc mới của HTKK 3.8.1

Thực hiện tương tự với bảng cân đối kế toán tổng hợp và xem báo cáo trên danh sách báo cáo
Xem thêm
Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc