Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 > Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay

Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, chương trình cho chọn mẫu số của hóa đơn điện tử khi lập hóa đơn mua vào để tiết kiệm thời gian thao tác.
Chi tiết thay đổi
Đối với các chứng từ có mục Mẫu số hóa đơn, bổ sung thêm 2 mẫu số : 01GTKT0/001 - Hóa đơn giá trị gia tăng (HĐ điện tử) và 02GTTT0/001 - Hóa đơn bán hàng (HĐ điện tử)
Danh sách chứng từ bổ sung thêm mẫu số hóa đơn điện tử:
- Chứng từ bán hàng có tích chọn Lập kèm hóa đơn,
- Hóa đơn,
- Trả lại hàng mua,
- Giảm giá hàng bán,
- Chuyển kho (Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ + Xuất kho gửi bán đại lý),
- Xuất kho cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc,
- Phiếu chi,
- Ủy nhiệm chi/Séc chuyển khoản/Séc tiền mặt,
- Trả lại hàng bán, 
- Mua hàng hóa, mua dịch vụ,
- Nhận hóa đơn, 
- Giảm giá hàng mua,
- Chứng từ nghiệp vụ khác,
- Chứng từ quyết toán tạm ứng
Giả sử, công ty phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào là hóa đơn điện tử. Khi lập hóa đơn đầu vào là hóa đơn điện tử kế toán thực hiện như sau:"
- Vào phân hệ Mua hàng chọn lập Chứng từ mua hàng, chọn mẫu số hóa đơn điện tử

- Sau khi chọn mẫu số hóa đơn và nhấn
Cất, chứng từ hiển thị

  Thực hiện tương tự với các chứng từ còn lại.
   Xem thêm
   Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
   Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác
   Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
   Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
   Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
   Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
   Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
   Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
   Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
   Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
   Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
   Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
   Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc