Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 > Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn

Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, chương trình có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của khách hàng để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
Chi tiết thay đổi
Giả sử, khách hàng khi xuất hóa đơn gửi cho khách hàng có nhu cầu gửi cho bộ phận kế toán và bộ phận mua hàng, để đáp ứng nhu cầu này khách hàng thực hiện như sau:
- Vào Danh mục khách hàng, thêm mới khách hàng

- Sang tab
Khác, nhập thông tin email người nhận hóa đơn

- Nhấn Cất, chương trình lưu thông tin email người nhận hóa đơn của khách hàng
- Vào
Nghiệp vụ\Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng và chọn khách hàng đã khai báo và nhập thông tin email người nhận hóa đơn

- Thực hiện
Cấp số hóa đơn điện tử

- Sang phân hệ Hóa đơn điện tử, thực hiện phát hành hóa đơn điện tử và gửi email cho khách hàng

- Chương trình hiển thị màn hình phát hành hóa đơn và hiển thị thông tin email người nhận hóa đơn đã khai báo ở danh mục khách hàng


Lưu ý: Trường hợp người nhận có nhiều email thì các email ngăn cách nhau bởi dấu ";"


Xem thêm
Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc