Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 > Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC

Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, khi in phiếu thu thì lấy lên được thông tin số điện thoại của khách hàng tổ chức và khi in phiếu chi thì lấy lên đươc thông tin số điện thoại của nhà cung cấp tổ chức, cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền khách hàng, nhà cung cấp
Chi tiết thay đổi
Thay đổi trên các mẫu
 1. 02-TT: Phiếu chi
 2. 02-TT: Phiếu chi (Mẫu 2 liên)
 3. 02-TT: Phiếu chi (Mẫu A5 - In giấy cuộn)
 4. 02-TT: Phiếu chi (Mẫu A5)
 5. Phiếu chi (Mẫu đầy đủ).
 6. 01-TT: Phiếu thu
 7. 01-TT: Phiếu chi (Mẫu 2 liên)
 8. 01-TT: Phiếu thu (Mẫu dành cho in giấy cuộn)
 9. 01-TT: Phiếu thu (Mẫu A5)
 10. Phiếu thu (Mẫu đầy đủ).
Giả sử, Kế toán muốn in Phiếu chi có hiển thị thông tin điện thoại của nhà cung cấp là tổ chức hoặc điện thoại di động của nhà cung cấp là cá nhân thì thực hiện như sau:
  • Vào danh mục Nhà cung cấp, khai báo nhà cung cấp là tổ chức và có thông tin số điện thoại cố định
  • Vào danh mục Nhà cung cấp, khai báo nhà cung cấp là cá nhân và có thông tin số điện thoại di động
  • Vào phân hệ Quỹ chọn chứng từ Phiếu chi chọn nhà cung cấp là tổ chức thực hiện in Phiếu chi
  • Trên Phiếu chi chọn chức năng Sửa mẫu

  => Trên giao diện Sửa mẫu:

  • Vào mục Dictionary\DataSources\MISADataSource chọn VOUCHER_DATA, tìm đến tên trường Mobile, Tel kéo vào vị trí cần hiển thị.
  • Trường Mobile sẽ lấy lên thông tin Điện thoại di động
  • Trường Tel sẽ lấy lên thông tin Điện thoại cố định
  • Sau khi sửa mẫu xong chương trình hiển thị như sau

  - In Phiếu chi trên chứng từ Phiếu chi chọn nhà cung cấp là cá nhân, chứng từ hiển thị


  Thực hiện sửa mẫu tương tự với các mẫu còn lại
   Xem thêm
   Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
   Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác
   Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
   Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
   Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
   Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
   Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
   Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
   Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
   Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
   Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
   Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
   Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc