Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 > Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại

Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
Chi tiết thay đổi
Giả sử, bộ phận sản xuất lập yêu cầu sản xuất các phụ tùng, công cụ dụng cụ có phê duyệt của trưởng bộ phận, thủ kho căn cứ vào yêu cầu sản xuất để xuất kho và lập phiếu xuất sản xuất, trên phiếu xuất sản xuất điền đầy đủ các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí. Ngày hôm sau, kế toán kho sẽ vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa để kiểm tra các thông tin trên phiếu suất sản xuất mà thủ kho đã nhập xem có thiếu thông tin, sai sót tại đâu.
- Ngày 23/01/2018 bộ phận sản xuất lập yêu cầu sản xuất như sau: Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, lập Lệnh sản xuất

- Thủ kho căn cứ vào lệnh sản xuất trên, lập phiếu xuất kho

- Trên phiếu xuất kho lập đầy đủ thông tin đối tượng tập hợp chi phí

- Kế toán kho sẽ vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa để kiểm tra các thông tin trên phiếu xuất sản xuất mà thủ kho đã nhập xem có thiếu thông tin, sai sót tại đâu
+ Vào Báo cáo\Kho chọn Sổ chi tiết vật tư hàng hóa (Thống kê theo tiêu thức Không chọn)

+
Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị màn hình báo cáo


+ Trên giao diện Sửa mẫu, thiết lập để hiển thị các cột Mã đối tượng THCP, Tên đối tượng THCP

+
Báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa (Thống kê theo tiêu thức Không chọn)  sau khi thiết lập hiển thị cột Mã đối tượng THCP, Tên đối tượng THCP

Xem thêm
Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc