Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, chương trình sẽ cập nhật các mã chỉ tiêu trên biểu thuế suất thuế TTĐB mới có hiệu lực từ 01/01/2018 theo phần mềm HTKK 3.8.1

Chi tiết thay đổi

Cập nhật thay đổi mức thuế suất nhóm HHDV chịu thuế TTĐB của tất cả các chỉ tiêu có hiệu lực từ 01/01/2018 cụ thể:

  • 10200: Rượu từ 20 độ trở lên từ mức thuế 60% lên 65% 
  • 10204: Rượu dưới 20 độ từ mức thuế 30% lên 35%
  • .....
Trên danh mục biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt

      
Giả sử, kế toán lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 1 năm 2018, thực hiện như sau:
- Vào phân hệ Thuế, lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt chọn tháng 1 năm 2018

-
Trên màn hình tờ khai, chọn danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng từ ngày 01/01/2018


Lưu ý:

    • Khi lập tờ khai thuế TTĐB trước năm 2018 thì biểu thuế suất TTĐB sẽ lấy theo biểu thuế cũ
    • Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ các phiên bản trước lên SME2017 R32, biểu thuế TTĐB sẽ được cập nhật theo mức thuế suất mới nhất.


Xem thêm
Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác
Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc