Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 > Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác

Kế toán mong muốn khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R32, khi in phiếu nhập kho hàng bán trả lại có thông tin số hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác.
Chi tiết thay đổi
* Thay đổi trên các mẫu
 1. 01 - VT: Phiếu nhập kho
 2. 01 - VT: Phiếu nhập kho ( Mẫu A5- Dành cho giấy cuộn )
 3. 01 - VT: Phiếu nhập kho ( Mẫu A5 )
 4. Phiếu nhập kho (Chi tiết theo kho)
 5. Phiếu nhập kho (Mã quy cách)
 6. Phiếu nhập kho (Theo số lô, hạn dùng)
Giả sử Kế toán muốn in Phiếu nhập kho có hiển thị thông tin Số hóa đơn thì thực hiện như sau:
 • Vào phân hệ Bán hàng, lập chứng từ Trả lại hàng bán kiêm phiếu nhập, nhập thông tin hóa đơn bên tab Hóa đơn và thực hiện in Phiếu nhập kho
     
 • Trên Phiếu nhập kho hiển thị thông tin số hóa đơn
        
Thực hiện tương tự với các mẫu còn lại  
Ngoài ra, chương trình có mẫu trộn "Trả lại hàng bán" cũng giúp Kế toán in được thông tin số hóa đơn trên phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại. Nhưng trước phiên bản R32 mẫu trộn này không thể hiện được thông tin đơn giá vốn của hàng nhập lại kho. Từ phiên bản R32 trở đi, khi dùng mẫu trộn "Trả lại hàng bán" Kế toán vừa có thể xem được thông tin số hóa đơn trên phiếu nhập kho, vừa xem được thông tin đơn giá vốn của hàng nhập lại kho.

Giả sử Kế toán muốn in chứng từ phiếu nhập kho hiển thị 2 thông tin Đơn giá nhập của hàng bán trả lại và Đơn giá nhập theo đơn vị chính của hàng bán trả lại thì thực hiện như sau:
- Vào phân hệ Bán hàng, lập chứng từ Trả lại hàng bán kiêm phiếu nhập, nhập thông tin đơn giá vốn bên tab Giá vốn- Sau đó vào chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ

- Trên màn hình Thiết kế mẫu chứng từ, chọn chức năng Tải chứng từ\Trả lại hàng bán

- Thiết lập mẫu chứng từ trên excel và thực hiện trộn 2 trường đơn giá vốn, đơn giá vốn theo ĐVC


- Thêm mẫu chứng từ có trường trộn vào danh sách chứng từ in
+ Vào chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ

+
Trên màn hình Thiết kế mẫu chứng từ, chọn chức năng Thêm vào chức năng In\Thiết kế mẫu chứng từ và thực hiện thêm mới mẫu chứng từ

+
Nhập tên mẫu và phân loại mẫu, sau đó nhấn Cất chứng từ đã trộn các trường bổ sung

Sau khi cất, chương trình hiển thị mẫu chứng từ thiết kế trên danh sách in

-
Thực hiện in chứng từ theo mẫu mới, chương trình hiển thị 
  Xem thêm
  Kế toán mong muốn khi in hóa đơn bán hàng nhiều chiết khấu thì có được thông tin đơn giá bán 1 của vật tư hàng hóa để tiết kiệm thời gian thao tác
  Kế toán muốn cho phép khai báo được danh mục mẫu số hóa đơn đầu vào để chọn sẵn khi lập hóa đơn mua vào, không mất thời gian gõ tay
  Kế toán mong muốn khi in phiếu thu, phiếu chi thì lấy lên được thông tin số điện thoại của KH tổ chức/cá nhân, NCC tổ chức/cá nhân để tiện lợi cho việc liên hệ thu, trả tiền KH, NCC
  Cải tiến giao diện thiết lập Email gửi hóa đơn để ngầm định nhà cung cấp là Gmail và tên đăng nhập trùng với email gửi để người sử dụng thao tác được nhanh chóng và thuận tiện
  Kế toán mong muốn khi xuất khẩu dữ liệu khi chọn xuất số dư đầu kỳ lấy được cả số dư CCDC và TSCĐ
  Kế toán mong muốn trên danh sách chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có thông tin ngày tạo, người tạo, người sửa để tiện lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu và nâng cao tính trách nhiệm của kế toán viên
  Kế toán muốn trên sổ chi tiết VTHH có thông tin đối tượng tập hợp chi phí để có thể kiểm tra lại
  Trên danh mục KH, kế toán mong muốn có thể khai báo được nhiều email người nhận hóa đơn của KH để việc gửi hóa đơn điện tử được thuận tiện hơn
  Cải tiến tính năng chèn ảnh trên sửa mẫu để khách hàng chèn ảnh logo vào hóa đơn dễ dàng hơn
  Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu hóa đơn trên khởi tạo mẫu hóa đơn ra Word để nộp hồ sơ cho cơ quan thuế
  Cập nhật biểu thuế TTĐB theo HTKK 3.8.1
  Cập nhật bảng cân đối kế toán theo HTKK 3.8.1
  Kế toán muốn hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử cũng phải có chữ ký điện tử để phản ánh đúng nội dung của hóa đơn điện tử gốc