Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các hợp đồng mua hàng đối với các nhà cung cấp, đồng thời giúp kế toán có thể theo dõi tình hình công nợ của các hợp đồng mua hàng đó.
  • Vào phân hệ Mua hàng\Hợp đồng mua hàng.
  • Chọn khoảng thời gian tìm kiếm hợp đồng mua hàng, nhấn Lấy dữ liệu để xem danh sách hợp đồng mua.
 
Trên tab Hợp đồng mua hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêm

 
Xem thêm