Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện trước đó.  

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Bỏ đối trừ bên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ).
  • Lựa chọn tài khoản phải trả, nhà cung cấp và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.Xem thêm