Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập hợp đồng mua từ đơn mua hàng được lập trên phân hệ Mua hàng\tab Đơn mua hàng.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một hợp đồng mua, chọn thông tin đơn mua hàng được sử dụng để lập hợp đồng mua.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn mua hàng.
  • Sau khi chọn đơn mua hàng, nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin nhà cung cấp, hàng hoá được đặt từ đơn mua hàng vừa được chọn ra hợp đồng mua.


Xem thêm