Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các đơn mua hàng gửi nhà cung cấp, làm căn cứ để lập hóa đơn mua hàng khi mua hàng từ nhà cung cấp. Đồng thời có thể theo dõi được tình trạng thực hiện của các đơn mua hàng.
  • Vào phân hệ Mua hàng\Đơn mua hàng.
  • Chọn khoảng thời gian tìm kiếm đơn mua hàng, nhấn Lấy dữ liệu để xem danh sách đơn mua hàng.

Trên tab Đơn mua hàng, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêmXem thêm