Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Lập đơn mua hàng từ lệnh sản xuất

Lập đơn mua hàng từ lệnh sản xuất


Giúp lập nhanh đơn mua hàng từ các lệnh sản xuất đã có.

Cách thực hiện

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Đơn mua hàng.
  • Nhấn Thêm.
  • Nhấn Tiện ích, chọn Lập từ lệnh sản xuất.
  • Chọn khoảng thời gian tìm kiếm lệnh sản xuất. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn lệnh sản xuất cần lấy thông tin sang đơn mua hàng. Nhấn Đồng ý.
 
  • Các thông tin về hàng hóa trên lệnh sản xuất đã chọn sẽ được lấy sang đơn mua hàng.
 
  • Khai báo các thông tin khác của đơn mua hàng, nhấn Cất.


Xem thêm