Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng

Lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng


Giúp lập nhanh đơn mua hàng từ các đơn đặt hàng đã có.

Cách thực hiện

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Đơn mua hàng.
  • Nhấn Thêm.
  • Nhấn Tiện ích, chọn Lập từ đơn đặt hàng.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn đơn đặt hàng cần lấy thông tin sang đơn mua hàng. Nhấn Đồng ý.
 
  • Các thông tin về hàng hóa trên đơn đặt hàng đã chọn sẽ được lấy sang đơn mua hàng.
 
  • Khai báo các thông tin khác của đơn mua hàng, nhấn Cất.


Xem thêm