Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Quản lý danh sách các hợp đồng bán, tình hình thực hiện các hợp đồng bán => các hợp đồng này có thể được sử dụng làm căn cứ để lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng, giúp kế toán theo dõi một cách tổng thể các hợp đồng bán hàng đã được ký kết với khách hàng.

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Trên danh sách hợp đồng bán, có thể xem nhanh nội dung chi tiết của từng hợp đồng mà không cần mở hợp đồng lên bằng cách:

  • Chọn hợp đồng cần xem
  • Xem thông tin chi tiết của hợp đồng tại các tab Liên hệ, Dự kiến chi, Thực chi...

 

Trên tab Hợp đồng bán, có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách hợp đồng bánXem thêm