Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Việc quản lý doanh thu theo từng phòng vé được thực hiện thông qua các nội dung sau:
1. Khai báo các phòng bán vé

2. Khai báo nhân viên bán vé

2. Ghi nhận doanh số bán hàng cho từng nhân viên bán vé

3. Xem báo cáo bán hàng theo từng phòng vé


Xem thêm